Giới thiệu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Thanh Hoá.

Nhiệm vụ:

1. Triển khai đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu cỏc sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia, cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử của cácc tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt;   

6. Nghiờn cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông; tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; được thu phí dịch vụ theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.